Novinky
Dub
23

Zásady ochrany osobních údajů

Autor: Martin Buchta | Vytvořeno: 23.04.2018 11:13:35

ESET software spol. s r. o., IČ: 26467593, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84196 jako "Správce údajů" (dále jen "ESET" nebo "My") chce postupovat transparentně, pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich zákazníků. Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme zde tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za účelem informování našich zákazníků ("Koncový uživatel" nebo "Vy") o následujících tématech:

 • Zpracování osobních údajů
 • Důvěrnost údajů
 • Práva subjektu údajů

Zpracování osobních údajů

Služby poskytované společností ESET software spol. s r. o. souvisí s prodejem a podporou produktů mateřské společnosti ESET s.r.o. Aby všechny tyto služby fungovaly, potřebujeme shromažďovat následující informace:

 • Informace o licencích, například ID licence, a osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo jsou vyžadovány pro fakturační účely, ověření pravosti licencí, ověření nároku na poskytnutí slevy a poskytování našich služeb.
 • Kontaktní informace a údaje obsažené ve vašich požadavcích na podporu mohou být vyžadovány za účelem poskytování podpory. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory. Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory.
 • Kontaktní informace mohou být po udělení souhlasu rovněž využity pro zasílání pozvánek na odborné semináře a konference, na kulturní a sportovní akce, zasílání marketingových materiálů, informací o kybernetických hrozbách a specializovaných newsletterů.

Důvěrnost údajů

ESET je společnost s celosvětovou působností. V rámci naší distribuční, servisní a podpůrné sítě využíváme přidružené subjekty a partnery, s nimiž má naše společnost uzavřenou smlouvu o distribuci produktů. Informace, které společnost ESET software spol. s r.o. zpracovává, mohou být přenášeny mateřské společnosti ESET, spol. s .r.o. nebo těmto našim partnerům a zpět za účelem plnění smlouvy EULA, jako je poskytování služeb, podpora nebo fakturace. K Vašim osobním údajům budou mít přístup také zpracovatelé námi pověřeni k plnění smluvních a zákonných povinností, zejména subjekty zajišťující vedení účetní agendy (PRAGOECON Consulting, s.r.o., IČO 26463636) a zajišťující rozesílání newslettrů (SmartSelling a.s., IČO 29210372), v obou případech jen v nezbytně nutném rozsahu. Tito zpracovatelé poskytují vhodné záruky a jejich zpracování splňuje požadavky platných právních předpisů a zajišťuje řádnou ochranu Vašich údajů.

Děláme vše pro to, aby nedocházelo k uchovávání dat delší dobu, než je nezbytné k poskytování služeb podle smlouvy EULA či jinými právními předpisy. Naše doba uchovávání může trvat déle než platnost vaší licence, a to z toho důvodu, abychom vám poskytli čas pro snadné a pohodlné obnovení.

Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva a svobody, jsme připraveni informovat dozorčí orgány i subjekty údajů. Jako subjekt údajů máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

Práva subjektu údajů

Společnost ESET podléhá regulaci zákonů České republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů Evropské unie. Jako subjekt údajů máte nárok na následující práva:

 • právo požádat společnosti ESET o přístup k vašim osobním údajům,
 • právo na opravu vašich osobních údajů,
 • pokud jsou nepřesné (máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů),
 • právo požadovat vymazání vašich osobních údajů,
 • právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů
 • právo podat námitky proti zpracování,
 • právo na přenositelnost dat.

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy, pošlete nám zprávu na adresu:

ESET software spol. s r.o.
Mgr. et Mgr. Alena Kunicová
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
Česká republika
telefon: +420 774 324 045
e-mail: zc.tese@opd